Zápis z členské schůze

Zápis a usnesení z členské schůze Bytového družstva Oáza Liberec ze dne 22. 9. 2020

Přítomni: na začátku členské schůze dle prezenční listiny přítomno 33 členů BD z celkového počtu 65. Během projednávání prvního bodu se počet přítomných členů družstva zvýšil na 36. Na členské schůzi je tedy přítomno 55,4 % členů družstva, členská schůze je schopna se usnášet. Pět členů družstva se z účasti omluvilo.

Schůzi zahájil a řídil Ing. Přemek Škoda, pověřený předsedou představenstva BD Oáza Liberec, Stavebním bytovým družstvem SEVER. Řídící schůze přivítal přítomné a seznámil je s programem členské schůze (tak jak byl uveden na pozvánce k jednání), který přítomní všemi hlasy odsouhlasili.

Program:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Informace o činnosti družstva za uplynulé období
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání HV
 4. Volba členů kontrolní komise
 5. Diskuse a závěr

 

Bod 2 – Informace o činnosti družstva za uplynulé období

Zprávu o činnosti družstva za uplynulé období podal Ing. Mgr. Petr Černý, zastupující člena představenstva BD Oáza Rybníček Development s.r.o.

Bytové družstvo Oáza Liberec bylo založeno dne 21. 3. 2019

Zakládajícími členy a členy představenstva jsou:

 • Předseda představenstva: SBD Sever zast. P. Přemkem Škodou
 • Místopředseda představenstva: Coop Development, družstvo zast. Ing. Martinem Krohem
 • Člen představenstva: Rybníček Development: zast. Ing. Mgr. Petrem Černým

Zakládají listiny – notářský zápis z ustavující členské schůze a stanovy BD Oáza Liberec jsou k dispozici na www.justice.cz

V roce 2019 se uskutečnilo celkem 11 jednání představenstva družstva a dvě členské schůze.

V roce 2020 se doposud uskutečnilo 15 jednání představenstva družstva. Agenda těchto jednání je v drtivé většině členská, představenstvo na základě podaných přihlášek schvaluje přijetí nových členů družstva a kontroluje dodržení povinností člena družstva při splacení ZČV a DČV.

Dnešní jednání ČS mělo proběhnout v první polovině roku, bylo však odloženo kvůli epidemii COVID-19 v souladu s přijatými zákony, které byly mimořádně přijaty Poslaneckou sněmovnou.

Aktuálně k dnešku má BD Oáza Liberec 65 členů s DČV k 74 bytům a 2NP, dalších 8 bytů je v režimu předrezervace. Členové družstva byli upozorněni na možnost dokoupení parkovacích míst (v BD Oáza je k dispozici 114 bytů a 144 krytých parkovacích míst).

Dále byly podány tyto informace:

BD Oáza Liberec má uzavřenu úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou. Na základě situace v oblasti úrokových sazeb a na základě jednání představenstva s bankou byl podepsán dodatek, ve kterém došlo ke snížení úrokové sazby z původních 3,70 % na 2,90 % p. a., což znamená poměrně významné snížení měsíční splátky úvěru v budoucím nájemném.

Došlo k úspoře stavebních nákladů, které jsou k dnešnímu dni cca 1,8 mil. Kč. V této souvislosti bylo členům připomenuto, že součástí závěrečného vyúčtování bude také vyúčtování nákladů BD Oáza od doby vzniku družstva po dobu uzavření nájemních smluv. Tyto náklady budou hrazeny paušální platbou ve výši 0,5% ceny bytu. Snahou družstva je ale dosažení takových úspor, aby se finální cena bytů již příliš nezvyšovala (pokud nejsou klientské změny a nadstandard).

Harmonogram stavby je zatím plněn, pracovalo se i v době probíhající epidemie COVID. Kolaudace by měla proběhnout do konce května 2021, nastěhování od 1. 8. 2021 je reálné, v červnu a červenci 2021 dojde k přepisu vlastnictví budovy do majetku družstva a k uzavření nájemních smluv. Předpokládá se možnost přístupu do domu firmám k zaměření např. kuchyňských linek a vestavěných skříní před nastěhováním.

V souvislosti s podmínkami úvěru zmíněna podmínka vytvoření rizikového fondu družstva ve výši dvou měsíčních splátek nájemného. Představenstvo bude navrhovat bance, aby tento fond byl vytvořen tak, že splácení úvěru započne až třetí měsíc platby nájemného, takže členové družstva nebudou muset tyto prostředky skládat navíc.

Bod 3 – Schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání HV

V roce 2019 mělo družstvo náklady pouze za vedení účetnictví, odměny statutárního orgánu včetně zdravotního a sociálního pojištění a bankovní poplatky. V roce 2020 do nákladů vstoupí také platba tzv. závazkové provize za rezervaci úvěrových zdrojů z uzavřené úvěrové smlouvy.

Výnosy družstva v roce 2019 byly tvořeny výhradně ze zápisného a základního členského vkladu členů družstva.

Hospodářský výsledek za rok 2019:

Zisk 49 tis. Kč, daň z příjmu 9 tis. Kč, čistý zisk 40 tis. Kč, návrh je přidělit HV do rezervního fondu.

Protože z pléna nevzešel jiný návrh, bylo hlasováno o následujícím usnesení členské schůze:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a zisk ve výši 40 tis. Kč přiděluje do rezervního fondu družstva.  (36 hlasů pro návrh, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel).

 

Bod 4 – volba členů kontrolní komise

Ke dni konání členské schůze se o výkon funkce členů kontrolní komise ucházeli tito členové družstva:

Jan Kuchař, Ing. Jan Summerauer, Ing. Martin Aleš

Vzhledem k tomu, že Stanovy BD Oáza v případě volby členů kontrolní komise požadují minimální souhlas 60% hlasů všech členů družstva, a takové množství členů není na této členské schůzi přítomno, je zřejmé, že kontrolní komise by nebyla zvolena. Z tohoto důvodu bude o složení kontrolní komise hlasováno na nejbližší další členské schůzi.

Bod 5 – Diskuse a závěr

V diskusi byly zodpovězeny dotazy členů družstva. Diskutovanými tématy byly:

Kontrola kvality stavby (připomínka člena družstva k zapravení oken) – na stavbě je zajištěna vícestupňová kontrola kvality, je přítomen TDI, koordinátor stavby za investora, autorský dozor.

Informace o konání Dne otevřených dveří s možností nahlédnutí do tzv. vzorového bytu.

Zájemci o parkovací stání, nechť kontaktují „svého prodejce“, se kterým sjednávali smlouvy o DČV.

Komunikace s členy družstva bude vedena přes e-mail, informace obecného charakteru na www.oazavcentru.cz.

Řádná členská schůze BD Oáza Liberec se uskuteční na přelomu května/června 2021.

Řídící schůze poděkoval za účast a jednání ukončil.

Zapsal: Ing. Mgr. Petr Černý

Řídící členské schůze: Ing. Přemek Škoda

Pozvánka na členskou schůzi

Bytové družstvo Oáza Liberec

se sídlem Bažantí 1415/3, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec

Dr 1288 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Pozvánka na členskou schůzi 

Členská schůze BD Oáza Liberec se uskuteční ve středu dne 16. září 2020 v sídle BD Oáza Liberec, Bažantí ul. 1415/3, Liberec I – Staré Město (sídlo BD Oáza je zároveň sídlem Stavebního bytového družstva SEVER) ve velké zasedací místnosti „Zlatovláska“ od 16 hodin

 

Program jednání:

 • 1/ Zahájení členské schůze
 • 2/ Informace o činnosti družstva za uplynulé období
 • 3/ Schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání HV
 • 4/ Volba členů kontrolní komise
 • 5/ Diskuse a závěr

Podklady k jednotlivým bodům jednání členské schůze lze vyžádat v sídle družstva nebo prostřednictvím E-mailu na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V případě, že se nemůžete členské schůze zúčastnit, můžete zplnomocnit jinou osobu. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc (§ 635 ZOK).

Prezence započte 15 minut před zahájením členské schůzce. K prezenci si prosím připravte občanský průkaz a případně plnou moc k zastupování (plná moc bude přiložena k prezenční listině).

V Liberci dne 27. srpna 2020                         

Stavební bytové družstvo SEVER

předseda představenstva BD Oáza Liberec

při výkonu funkce zastoupené

 Ing. Přemkem Škodou v. r. , I. místopředsedou SBD SEVER