Jaké jsou orgány družstva a k čemu slouží?

Členská schůze, představenstvo, případně ještě kontrolní komise.

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva a každý člen družstva se může zúčastnit jednání členské schůze. Zákon o obchodních korporacích přesně definuje působnost členské schůze. Mezi nejvýznamnější práva členské schůze patří právo volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, schvalovat rozpočet družstva a roční účetní závěrku.
Představenstvo družstva je výkonným a zároveň statutárním orgánem družstva, který jedná za družstvo navenek. Do jeho působnosti zákon svěřuje všechny věci, které nejsou svěřeny zákonem nebo stanovami členské schůzi družstva.

Kontrolní komise, jak název napovídá, je kontrolním orgánem družstva. Je nezávislá na představenstvu a zodpovídá se výhradně členské schůzi. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a vyjadřuje se například k roční účetní závěrce.